FOTOGRAFIE POSZCZEGÓLNYCH MODELI MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. KOLORYSTYKA DŁUGOPISÓW DO WIZUALIZACJI MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są bardzo istotnym zagadnieniem dla KS Biuro marketingowe Sławomir Kotowski. W dalszej części dokumentu poinformujemy Państwa na temat tego, w jaki sposób będziemy postępować z Pana/Pani danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informacje mające na celu ustalenie Pana/Pani tożsamości np. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.
 
1. Administrator
KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski jest, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem (w dalszej części zwanym “KS Biuro”) następujących witryn internetowych: www.dlugopiscosmo.pl,www.cosmo-pen.eu,www.tabliczkaznamionowa.eu oraz co do obowiązków KS Biuro wynikających z przepisów o ochronie danych KS Biuro udostępnia programy oraz usługi z dziedziny technologi informacyjnej (IT) konieczne z punktu widzenia przetwarzania umów, a także przetwarza dane dotyczące klientów oraz dostawców, sposób opisany poniżej. KS Biuro zawarła umowy o przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 26 RODO, które ustanawiają KS Biuro odrębnym punktem kontaktowym dla zapytań ze strony osób, których dane dotyczą, odnoszących się do przepisów z zakresu ochrony danych.
Możecie Państwo kontaktować się z KS Biuro za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
listownie na adres: KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, ul. Boh. Warszawy 31-35 pok. 211, 78-400 Szczecinek. 
telefonicznie na numer: +48 94 374 46 77 lub +48 507 087 003
pocztą elektroniczną na adres: handlowy@dlugopiscosmo.pl
W związku z prowadzeniem witryn internetowych, w tym sklepów internetowych oraz wysyłek biuletynów informacyjnych (newsletterów), KS biuro podlega wsparciu przez następujących zewnętrznych usługodawców:
kei.pl Sp. z o.o.
Podmioty przetwarzające zobowiązanie są, na podstawie pisemnych umów zawartych przez siebie z KS Biuro, stosować się do przyjętych celów, polityki usuwania danych oraz środków bezpieczeństwa określonych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

2. Odwiedzanie witryn internetowych przez klientów niezarejestrowanych
W przypadku gdy Pan/Pani odwiedzacie nasze witryny, informacje wysyłane nam przez Państwa przeglądarkę internetową będą przechowywane automatycznie w plikach dziennika tworzonych na serwerze (server log files). Informacje takie obejmują typ/wersję przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (strona odwiedzona uprzednio), nazwa hosta komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp (adres IP) oraz czas wysłania żądania do serwera.
Dane takie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Są one przechowywane wyłącznie na potrzeby systemu oraz w celach statystycznych. Dane te nie podlegają łączeniu z innymi źródłami danych w celu ich przyporządkowania określonej osobie. Zostaną one usunięte po dokonaniu analizy statystycznej po upływie 36 miesięcy.
 
3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne
a. Przetwarzanie umowy, w tym otwieranie internetowego konta klienta
W celu bycia zarejestrowanym jako klient KS Biuro lub samodzielnej rejestracji poprzez sklep internetowy dlugopiscosmo.pl, na potrzeby przetwarzania zamówień oraz innych żądań związanych z zakupami, a także roszczeń wynikających z umów (dostawa, fakturowanie, gwarancja itp), firma nasza będzie gromadzić oraz przetwarzać:
nazwę firmy (jeśli dotyczy to osoby prawnej), a także imię i nazwisko osoby kontaktowej (jak również, w stosownych przypadkach, imiona i nazwiska dyrektorów zarządzających oraz właścicieli)
numer identyfikacyjny VAT 
adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
adres e-mail
numer telefonu oraz faks.
W celu założenia konta klienta w sklepie internetowym dlugopiscosmo.pl, będziecie Państwo musieli wprowadzić dowolnie wybrane przez siebie hasło, które przechowywane będzie jako dane do logowanie w połączeniu z Państwa adresem e-mail.
Podstawą prawną dla przetwarzania takich danych jest umowa, którą Pan/Pani zawarł(a) z KS Biuro. Jeżeli nie dostarczycie Państwo wymaganych danych, przetwarzanie Państwa zakupu oraz/bądź świadczenie usług, a także otwarcie konta klienta nie będzie możliwe.
 
b. Fakturowanie oraz windykacja płatności
Dane przekazywane nam przez Państwo w celu zarejestrowania się jako klient mogą podlegać zestawianiu z danymi KRD, zajmującą się sporządzaniem sprawozdań w celu windykacji płatności.
Podstawą prawną, w tym zakresie, jest słuszny interes gospodarczy KS Biuro w badaniu sytuacji finansowej każdego potencjalnego partnera biznesowego przed złożeniem wiążącej oferty. W przypadku windykacji płatności KS Biuro będzie dochodzić wyegzekwowania swoich praw wynikających z zobowiązań umownych.
 
c. Obsługa klienta, marketing bezpośredni oraz biuletyn informacyjny (newsletter)
W związku z faktem, że jesteście Państwo naszymi klientami będziemy również korzystać z danych rejestracyjnych przekazanych przez Pana/Panią w celu informowania o nowych produktach oraz usługach lub przekazywania innych informacji, które mogę Państwa zainteresować (w zakresie związanym z obsługą klienta oraz marketingiem bezpośrednim).
Podstawą prawną dla powyższych działań jest słuszny interes gospodarczy KS Biuro odpowiedzialnego za zapewnienie satysfakcji klienta w dłuższej perspektywie czasu oraz utrzymywanie kontaktu z klientami. Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Panu/Pani, w każdym czasie, prawo do wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do takich kontaktów, bez podawania uzasadnienia, poprzez skontaktowanie się z administratorem (paragraf 1). Państwa ogólne uprawnienia dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w paragrafie 8.
 
4. Korzystanie z plików cookie
Wykorzystujemy tzw. plików cookie w celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej witrynie internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Cookies to pliki przechowywane na Państwa komputerach zwiększające komfort w korzystaniu z witryny. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: trwałe oraz tymczasowe (sesyjne). Sesyjne pliki cookie są przechowywane jedynie tymczasowo i ulegają usunięciu wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwałe  cookies, natomiast, pozostają w Państwa komputerze po jej zamknięciu. Pliki cookie mogą zostać z łatwością usunięte z Pana/Pani komputera za pomocą przeglądarki. Informacje dotyczące tych plików oraz sposobu ich usuwania można znaleźć w menu "Pomocy" przeglądarki. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz skonfigurowanie przeglądarki tak, aby użytkownik powiadamiany był, gdy nowy plik cookie zostaje przesyłany do jego komputera.
a. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia przeprowadzanie analizy korzystania przez Państwo z naszych witryn. Informacje na temat korzystania przez Państwa ze stron internetowych wygenerowane przez wspomniane pliki (w tym Pana/Pani adres IP) zostaną przesłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam przez okres 38 miesięcy. Google będzie wykorzystywał tego typu informacje do analizy korzystania przez Państwo ze stron internetowych w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na takich stronach na potrzeby operatorów witryn internetowych, a także w celu udostępniania innych usług związanych z korzystaniem z witryn oraz internetu.
Ponadto Google przesyłać będzie takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w świetle przepisów prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają tego typu dane w imieniu Google. Może Pan/Pani uniemożliwić instalowanie się plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyszukiwarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku możecie Państwo być pozbawieni możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji witryn internetowych.
Poprzez fakt korzystania ze wspomnianych stron internetowych wyrażacie Państwo zgodę na to, iż dane gromadzone na Pana/Pani temat mogą być przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej. Alternatywnie istnieje również możliwość deaktywowania usługi Google Analytics przy pomocy wtyczki do przeglądarki (add-on).
 
 
5. Wtyczki mediów społecznościowych
Strony zawierające "Produkty" oraz "Wiadomości" wyposażone są w przyciski umożliwiające wspólne korzystanie z tych stron za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook. W czasie odwiedzania naszych witryn nie będą nawiązywane przy pomocy tych przycisków jakiekolwiek połączenia ze wspomnianymi serwisami. Jeżeli zdecydujecie się Państwo wspólnie z innymi osobami korzystać z naszych stron z użyciem udostępnionych przycisków serwisów społecznościowych i zalogować się, w tym celu, na Pana/Pani osobiste konto użytkownika lub już jesteście połączeni, portale społecznościowe mogą przypisać wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Istotne dane osobowe, jednakże, nie zostaną do nas przesłane, a jakiekolwiek korzystanie z nich podlegać będzie oświadczeniom o ochronie danych osobowych, zawartych w odnośnikach powyżej, oraz Pana/Pani osobistym ustawieniom dotyczącym wymienionych firm.
 
6. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy nasze strony internetowe oraz inne systemy, przy pomocy środków technicznych oraz organizacyjnych, tak aby chronić Państwa dane przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją oraz rozpowszechnianiem przez osoby nieupoważnione. Nasze centrale danych prowadzone są w oparciu o nowoczesne standardy bezpieczeństwa, w tym zapory sieciowe oraz technologie służące wykrywaniu włamaniom do systemu, jak również kompleksowe środki ochrony fizycznej oraz ograniczenia dostępu. Na poziome aplikacji wykorzystywane są nowoczesne metody weryfikacji autentyczności zarówno w stosunku do użytkownika, jak i praw dostępu przysługujących administratorowi. Ponadto codziennie tworzone są kopie zapasowe wszystkim danych oraz archiwizowane w sposób zdecentralizowany. W trakcie przetwarzania zamówienia Państwa dane dotyczące płatności będą szyfrowane w związku z przysłaniem przez internet.
 
7. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane do 7 lat lub do czasu wygaśnięcia obowiązków w tym zakresie wynikających, w zależności od przypadku, z przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz/lub ogólnego terminu przedawnienia określonego w polskim Kodeksie cywilnym.
 
8. Prawa przysługujące Państwu
Jako osoba, której dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez KS Biuro, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 
a. Prawo dostępu (art. 15 RODO)
Może Pan/Pani uzyskać od KS Biuro potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe. Jeżeli tak jest, poinformujemy Państwa o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorców tych danych, okresie przechowywania oraz/lub kryteriach ustalenia tego okresu, jak również przysługiwaniu praw wskazanych w paragrafie 8 lit. b - g.
 
b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Może Pan/Pani niezwłocznie uzyskać ze strony KS Biuro sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
 
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Możecie Państwo uzyskać ze strony KS Biuro niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych.
 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
W przypadkach wskazanych w RODO (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), może Pan/Pani zażądać od KS Biuro ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
Możecie Państwo zwrócić się do KS Biuro o przekazanie dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
 
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. O ile JAF nie jest w stanie wykazać przekonujących i słusznych podstaw przemawiających za przetwarzaniem, Państwa dane zostaną usunięte. Wszystkie Pana/Pani dane osobowe przechowywane w przeszłości zostaną usunięte z mocą wsteczną.
Niezależnie od powyższego, może Pan/Pani, w każdym czasie, wycofać swoją zgodę wyrażoną uprzednio np. w związku z zaprenumerowaniem biuletynu informacyjnego (newsletter) lub zapytań.
 
g. Prawo do wniesienia skargi
Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Informacje
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez KS Biuro, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: handlowy@dlugopiscosmo.pl.